កំណាព្យ

កំណាព្យ៖ «លុយផ្សារត្រី»

#កំណាព្យ_លុយផ្សារត្រី លុយខ្មែរ-ដុល្លារចរាចរ. ខ្លះក្លិនបវរខ្លះអាប់អួរ ក្លិនលុយខ្លះសាយតាមការគួរ. ក្លិនខ្លះអាប់អួរចត់ផ្អូមជូរ។ លុយបានពីផ្សារត្រីនានា. ឆ្អាបជាប់អង្គាមកជាយូរ ខ្លះញ៉ុកនឹងទ្រូងឥតបន្ធូរ. លុយសើមផ្តើមជូរចែកចាយត។ ឯលុយកម្ចីធនាគារ. រឹងមាំអង្គាស្អាតថ្មីល្អ ខុសលុយផ្សារត្រីគេខ្វាករ. ចង់បានលុយល្អឥតស៊យស៊ុន។ ក្លិនលុយពីរបែបហាក់ឱ្យគិត. ញាតិមិត្តឥលូវពុំខុសមុន លុយថ្មីដុល្លារគេចោមគន់. តែខ្លះលោភលន់ជួយលែងបាន។ ក្លិនលុយដុល្លារធនាគារ. ឃើញជនច្រើនគ្នាលិចលង់ប្រាណ សប្បាយចាយវាយឥតលំអាន....

ទំព័រ 1 នៃ 3 1 2 3

អត្ថបទថ្មីៗ