បណ្ណា​ល័យ​ ម៉េង​លី​ ជេ.​ ​គួច​ ប្រារព្ធ​ទិវា​ជាតិ​អំណាន​ក្នុង​ន័យ​លើក​ស្ទួយ​វិស័យ​អប់រំ​នៅ​កម្ពុជា​

បណ្ណា​ល័យ​ ម៉េង​លី​ ជេ.​ គួច​ ប្រារព្ធ​ទិវា​ជាតិ​អំណាន​ក្នុង​ន័យ​លើក​ស្ទួយ​វិស័យ​អប់រំ​នៅ​កម្ពុជា​